Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu:

Nevyplňovat

Pro odeslání klikněte na druhé tlačítko:

Staňte se podnikovým ekologem díky kurzu

Centrum pro osvětu, vzdělání a informace společnosti EMPLA spol. s r. o. nabízí tyto rekvalifikační kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:

Rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT je zaměřen na získání vědomostí o všech složkách životního prostředí, o technologiích sloužících k omezování úniku škodlivých látek a k jejich likvidaci. Přehledným způsobem jsou zde probrány právní a ekonomické aspekty ochrany životního prostředí i nutné technické znalosti.

Kurz je členěn dle jednotlivých oborů (ochrana ovzduší, vodní hospodářství, nakládání s odpady a obaly, chemické látky a prevence závažných havárií, pracovní prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, EMS, EMAS atd.). V rámci každého oboru je proveden výklad povinností vyplývající z dané legislativy, ukázky vedení povinných provozních záznamů, hlášení a evidencí a vyhrazen dostatečný prostor pro diskusi účastníků kurzu.

Organizace rekvalifikačního kurzu

Rekvalifikační kurz je organizován formou šesti třídenních soustředění, pořádaných s odstupem 2 až 3 týdnů. Kurz zakončuje kontrolní test a písemná práce zaměřená na konkrétní problematiku podniku účastníka. Celková hodinová dotace kurzu činí 120 hodin. Na přednášení se podílejí vysokoškolští pedagogové, odborníci MŽP, pracovníci inspektorátu ČIŽP a odborů životního prostředí krajského úřadu a magistrátu, rovněž i specialisté z odborných firem.

Za jakých podmínek se přihlásit do kurzu?

Podmínkou k získání rekvalifikace je ukončené minimálně střední vzdělání s maturitou

Odborná náplň kurzu

1. Legislativa ochrany životního prostředí - souhrn

2. Problematika pracovního prostředí
a) rizika na pracovišti - hodnocení a evidence, kategorizace prací, legislativa v ochraně veřejného zdraví
b) faktory fyzikální (hluk, vibrace, prašnost, tepelně vlhkostní poměry atd.); chemické a biologické faktory; ostatní faktory (ergonomie, fyzická zátěž atd.)
c) ochrana před škodlivými účinky hluku a vibrací; praxe v ochraně proti hluku
d) nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, v praxi; požadavky na hygienu a bezpečnost práce a na vybavení pracovišť v souladu s touto vyhláškou

3. Problematika znečištění ovzduší
a) zákon o ovzduší a prováděcí předpisy v platném znění;
b) zdroje znečištění (mobilní, stacionární atd.); znečišťující látky
c) atmosféra; emise, imise a jejich měření; vliv škodlivin na zdraví lidí; technika omezování
d) kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší; výpočet poplatků; provozní evidence, souhrnná provozní evidence

4. Ochrana vod před znečištěním
a) základní právní předpisy v oblasti vodního hospodářství v praxi
b) základní dělení vod
c) ochrana vod před látkami škodlivými vodám; praktické zásady obecné ochrany vod; žádost o povolení k nakládání s vodami; výpočet poplatků; provozní řády; havarijní plány; kontroly skladů závadných látek
d) typy znečištění odpadních vod a možnosti jejich čištění; ekologické charakteristiky znečišťujících látek
e) úvod do techniky úpravy vody, úprava na vodu pitnou; úprava technologických a chladících vod; biologické a chemické čištění odpadních vod
f) možnosti optimalizace vodního hospodářství průmyslových podniků
g) spolupráce ekologa podniku s ekoanalytickou laboratoří, interpretace výsledků; analytické kontrolní procesy a měření průtoku odpadních vod; metodika analýzy vod

5. Odpady, jejich využití a zneškodňování; obaly
a) základní pojmy; legislativa v odpadovém hospodářství (Zákon o odpadech a prováděcí předpisy v platném znění)
b) nakládání s odpady - katalog odpadů, evidence odpadů, přeprava nebezpečných odpadů, hlášení o produkci odpadů; plán odpadového hospodářství původce
c) nebezpečné vlastnosti odpadů
d) zneškodňování odpadů, metody a technologická zařízení (skládky a skládkování odpadů; spalování odpadů; racionální nakládání s TKO; specifické postupy při zneškodňování průmyslových odpadů
f) metodiky analýzy pevných vzorků; výsledky analýzy pevných vzorků, vztahy mezi parametry, interpretace
g) Zákon o obalech; nakládání s obaly

6. Základy toxikologie, nakládání s chemickými látkami
a) Zákon o chemických látkách a související předpisy v platném znění; povinnosti oprávněných osob
b) klasifikace nebezpečných chemických látek; bezpečnostní listy, R, S, H, P-věty; balení a značení výrobků
c) prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle zákona č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
d) přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě (ADR)
e) základy toxikologie
f) použití rozborů ekotoxikologických laboratoří v praxi ekologa podniku
g) biologický monitoring

7. EMAS, EMS, čistší produkce, posuzování vlivů na životní prostředí
a) EMAS, EMS; ekologický audit; environmentální účetnictví
b) hlukové a rozptylové studie; rizikové analýzy; posuzování vlivů na životní prostředí
c) zákon o integrované prevenci (IPPC) a prováděcí vyhlášky
d) ekonomika životního prostředí

8. Ochrana přírody a krajiny
a) zákon o ochraně přírody a krajiny
b) nové směry v technice ochrany životního prostředí

Způsob ukončení kurzu:
Písemný test a obhajoba písemné práce na vybrané téma z oblasti ochrany životního prostředí.

Každý absolvent obdrží osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností pro pracovní činnost Podnikový ekolog (dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb.).

Cena kurzu: 25.800 Kč (plnění osvobozeno od DPH)

Aktuálně otevřený kurz: leden - červen 2018
Termíny jednotlivých soustředění:
1. soustředění: 16. - 18. 1. 2018
2. soustředění: 13. - 15. 2. 2018
3. soustředění: 13. - 15. 3. 2018
4. soustředění:   3. - 5. 4. 2018
5. soustředění: 24. - 26. 4. 2018
6. soustředění: 22. - 24. 5. 2018

Místo konání:
Konferenční sál společnosti EMPLA, Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
Mapa ZDE

Online přihláška ZDE

  Telefon  E-mail Fax
Ing. Lucie Jasinková     495 218 875, 606 069 932     office@empla.cz 495 217 499
Barbora Dörreová 495 218 875  marketing@empla.cz     


Přihlašte se do našeho rekvalifikačního kurzu Podnikového ekologa na rok 2018.

Přihlásit se na kurz

 

Soubory ke stažení

Kontaktní formulář

Pro rychlejší vyřízení Vašeho dotazu, uveďte prosím telefonní číslo

Pro odeslání klikněte na druhé tlačítko:
Webové stránky vytvořil Acceler