CZEN

Obsluha čistíren odpadních vod

Centrum pro osvětu, vzdělání a informace EMPLA spol. s r. o. nabízí tyto rekvalifikační kurzy akreditované Ministerstvem, školství, mládeže a tělovýchovy:

Rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT, je určen především pro pracovníky čistíren průmyslových odpadních vod s praxí, ale je sestaven tak, aby poskytl současně i základy odborného vzdělávání pro zájemce o práci čistírenského technika z řad nepoučených osob. Kurz má umožnit nejen získání odborných návyků, ale také osvojení praktických dovedností při technologických čistírenských operacích a pochopení jejich průběhu, naučit posluchače také základním zkouškám, vysvětlit jejich důležitost a upozornit na souvislosti s optimalizací technologických operací, které se používají při čištění průmyslových odpadních vod. Přehledným způsobem jsou rovněž probrány právní a ekonomické aspekty čištění odpadních vod i nutné technické znalosti.

Kurz je členěn dle jednotlivých oblastí (přehled legislativy, složení odpadních vod, strojní zařízení, biologické čištění, nakládání s odpady, bezpečnost práce, základní laboratorní zkoušky, základy průmyslové toxikologie, havárie – havarijní plány, atd.). V rámci každé oblasti bude vyhrazen dostatečný prostor pro diskusi účastníků kurzu.

Organizace kurzu:
Rekvalifikační kurz je organizován formou tří třídenních soustředění pořádaných s odstupem 14 dnů až 3 týdnů. Kurz zakončuje kontrolní test. Celková vyučovací doba je cca 62 hodin. Na přednášení jednotlivých předmětů se podílejí vysokoškolští pedagogové, odborníci MŽP a specialisté z odborných firem.

Podmínky pro přihlášení do kurzu:
Podmínkou k získání rekvalifikace je ukončené minimálně střední vzdělání.

Odborná náplň kurzu:
1. Přehled legislativy potřebné pro provozovatele ČOV a aspekty jejich praktického využívání, limity
a) zákon o vodách, zákon o vodovodech a kanalizacích a související předpisy
b) zákon o odpadech a související předpisy

2. Složení odpadních vod, používané chemické látky a materiály, technologie čištění průmyslových odpadních vod
a) vztah mezi chemickým složením vod, množstvím vod a způsoby čištění jednotlivých druhů průmyslových odpadních vod a stokových systémů
b) rámcový popis technologických postupů čištění jednotlivých druhů odpadních vod
c) praktické ukázky čistírenských postupů na technologických schématech a způsoby čištění různých druhů odpadních vod
d) odlučovače tuků a ropných látek, principy fungování, zásady provozování odlučovačů

3. Praktické aspekty práce v čistírnách průmyslových odpadních vod, strojní zařízení
a) používání čerpací, míchací a dávkovací techniky, filtrace; způsoby dávkování chemikálií
b) používání měřících a regulačních zařízení, možnosti optimalizace řízení a automatizace provozu čistírny průmyslových odpadních vod, praktické zkušenosti
c) provozní řád, jeho obsah a využívání
d) jak spolupracovat a formulovat smlouvu s firmou zajištující servis a opravy zařízení ČOV

4. Technologie biologického čištění odpadních vod
a) popis technologie a výklad praktických aspektů biologického čištění v různých typech BČOV, biodegradace kontaminantů v odpadní vodě a jejich testování
b) měřicí a regulační technika při biologickém čištění
c) řízení provozu BČOV
d) kalové hospodářství, nakládání s kaly, nebezpečné odpady a vylučování nebezpečných vlastností kalů

5. Nakládání s odpady
a) praktické aspekty nakládání s odpady, optimalizace nákladů na zneškodňování a možná rizika vznikající při této činnosti
b) sanace starých či vysloužilých zařízení, objektů, rekonstrukce objektů a likvidace stavebních odpadů; předcházení sankčním postihům

6. Bezpečnostní a ekologické aspekty používání chemikálií
7. Bezpečnost práce při obsluze ČOV
8. Základní laboratorní zkoušky a komunikace s laboratoří
9. Praktický výcvik v laboratoři v provádění jednoduchých laboratorních zkoušek
10. Ukázka provozu velké průmyslové a biologické ČOV
11. Havárie a havarijní plány

Způsob ukončení kurzu:
Písemný test
Každý absolvent obdrží osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností pro pracovní činnost Obsluha čistíren odpadních vod (dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb.).

Cena kurzu: 18 500,- Kč (plnění osvobozeno od DPH)
Místo a termín konání:
konferenční sál společnosti EMPLA, Za Škodovkou 305, Hradec Králové
Mapa ZDE
kurz se otevírá 2 x ročně v období březen – květen a říjen – listopad

Aktuálně připravovaný 12. běh kurzu: podzim 2018 (září - říjen 2018)
Termíny soustředění: 
 04. - 06.09. 2018
 25.  - 27.09. 2018
 16.  - 18.10. 2018

Online přihláška ZDE

  Telefon  E-mail Fax
Barbora Dörreová     495 218 875, 606 069 932     

marketing@empla.cz

495 217 499
Pavla Douděrová  495 218 875 

office@empla.cz

   
 

Soubory ke stažení

Kontaktní formulář

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: