Staňte se podnikovým ekologem díky kurzu

Centrum pro osvětu, vzdělání a informace společnosti EMPLA spol. s r. o. nabízí tyto rekvalifikační kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:

Potřebujete se vzdělat, jaké má povinnosti podnikový ekolog? Rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT je zaměřen na získání vědomostí o všech složkách životního prostředí, o technologiích sloužících k omezování úniku škodlivých látek a k jejich likvidaci. Přehledným způsobem jsou zde probrány právní a ekonomické aspekty ochrany životního prostředí i nutné technické znalosti.

Kurz je členěn dle jednotlivých oborů (ochrana ovzduší, vodní hospodářství, nakládání s odpady a obaly, chemické látky a prevence závažných havárií, pracovní prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, EMS, EMAS atd.). V rámci každého oboru je proveden výklad povinností vyplývající z dané legislativy, ukázky vedení povinných provozních záznamů, hlášení a evidencí a vyhrazen dostatečný prostor pro diskusi účastníků kurzu.

Organizace rekvalifikačního kurzu

Rekvalifikační kurz je organizován formou šesti třídenních soustředění, pořádaných s odstupem 2 až 3 týdnů. Kurz zakončuje kontrolní test a písemná práce zaměřená na konkrétní problematiku podniku účastníka. Celková hodinová dotace kurzu činí 120 hodin. Na přednášení se podílejí vysokoškolští pedagogové, odborníci MŽP, pracovníci inspektorátu ČIŽP a odborů životního prostředí krajského úřadu a magistrátu, rovněž i specialisté z odborných firem.

Za jakých podmínek se přihlásit do kurzu podnikový ekolog?

Podmínkou k získání rekvalifikace je ukončené minimálně střední vzdělání s maturitou

Odborná náplň kurzu podnikový ekolog

1. Legislativa ochrany životního prostředí - souhrn

2. Problematika pracovního prostředí
a) rizika na pracovišti - hodnocení a evidence, kategorizace prací, legislativa v ochraně veřejného zdraví
b) faktory fyzikální (hluk, vibrace, prašnost, tepelně vlhkostní poměry atd.); chemické a biologické faktory; ostatní faktory (ergonomie, fyzická zátěž atd.)
c) ochrana před škodlivými účinky hluku a vibrací; praxe v ochraně proti hluku
d) nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, v praxi; požadavky na hygienu a bezpečnost práce a na vybavení pracovišť v souladu s touto vyhláškou

3. Problematika znečištění ovzduší
a) zákon o ovzduší a prováděcí předpisy v platném znění;
b) zdroje znečištění (mobilní, stacionární atd.); znečišťující látky
c) atmosféra; emise, imise a jejich měření; vliv škodlivin na zdraví lidí; technika omezování
d) kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší; výpočet poplatků; provozní evidence, souhrnná provozní evidence

4. Ochrana vod před znečištěním
a) základní právní předpisy v oblasti vodního hospodářství v praxi
b) základní dělení vod
c) ochrana vod před látkami škodlivými vodám; praktické zásady obecné ochrany vod; žádost o povolení k nakládání s vodami; výpočet poplatků; provozní řády; havarijní plány; kontroly skladů závadných látek
d) typy znečištění odpadních vod a možnosti jejich čištění; ekologické charakteristiky znečišťujících látek
e) úvod do techniky úpravy vody, úprava na vodu pitnou; úprava technologických a chladících vod; biologické a chemické čištění odpadních vod
f) možnosti optimalizace vodního hospodářství průmyslových podniků
g) spolupráce ekologa podniku s ekoanalytickou laboratoří, interpretace výsledků; analytické kontrolní procesy a měření průtoku odpadních vod; metodika analýzy vod

5. Odpady, jejich využití a zneškodňování; obaly
a) základní pojmy; legislativa v odpadovém hospodářství (Zákon o odpadech a prováděcí předpisy v platném znění)
b) nakládání s odpady - katalog odpadů, evidence odpadů, přeprava nebezpečných odpadů, hlášení o produkci odpadů; plán odpadového hospodářství původce
c) nebezpečné vlastnosti odpadů
d) zneškodňování odpadů, metody a technologická zařízení (skládky a skládkování odpadů; spalování odpadů; racionální nakládání s TKO; specifické postupy při zneškodňování průmyslových odpadů
f) metodiky analýzy pevných vzorků; výsledky analýzy pevných vzorků, vztahy mezi parametry, interpretace
g) Zákon o obalech; nakládání s obaly

6. Základy toxikologie, nakládání s chemickými látkami
a) Zákon o chemických látkách a související předpisy v platném znění; povinnosti oprávněných osob
b) klasifikace nebezpečných chemických látek; bezpečnostní listy, R, S, H, P-věty; balení a značení výrobků
c) prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle zákona č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
d) přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě (ADR)
e) základy toxikologie
f) použití rozborů ekotoxikologických laboratoří v praxi ekologa podniku
g) biologický monitoring

7. EMAS, EMS, čistší produkce, posuzování vlivů na životní prostředí
a) EMAS, EMS; ekologický audit; environmentální účetnictví
b) hlukové a rozptylové studie; rizikové analýzy; posuzování vlivů na životní prostředí
c) zákon o integrované prevenci (IPPC) a prováděcí vyhlášky
d) ekonomika životního prostředí

8. Ochrana přírody a krajiny
a) zákon o ochraně přírody a krajiny
b) nové směry v technice ochrany životního prostředí

Způsob ukončení kurzu:
Písemný test a obhajoba písemné práce na vybrané téma z oblasti ochrany životního prostředí.

Každý absolvent obdrží osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností pro pracovní činnost Podnikový ekolog (dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb.).

Cena kurzu: 25.800 Kč (plnění osvobozeno od DPH)

Aktuálně otevřený kurz: kurz chystáme dle nových norem NSK
Termíny jednotlivých soustředění:
1. soustředění: 
2. soustředění: 
3. soustředění: 
4. soustředění:   
5. soustředění: 
6. soustředění:
Místo konání:
Konferenční sál společnosti EMPLA, Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
Mapa ZDE

Online přihláška ZDE

  Telefon  E-mail Fax

Barbora Dörreová

  495218875

606069932

marketing@empla.cz   
Pavla Douděrová 495 218 875  office@empla.cz    


Přihlásit se na kurz

 

Soubory ke stažení

Kontaktní formulář

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon. 

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: