Plynné vzorky - analýza a měření plynů

Provádíme odběry a měření plynů. V laboratoři jsou zpracovávány plynné vzorky odebrané zejména pracovníky firmy. Odběr je realizován vhodným způsobem dle vzorkovaného média a charakteru sledovaného analytu (přímý odběr plynného vzorku, záchyt prachových částic, sorpce na pevném sorbentu nebo do roztoku, reakční záchyt atd.)

Jedná se o vzorky:

 • emisí a imisí
 • pracovního a vnitřního ovzduší
 • půdního vzduchu včetně skládkového plynu
 • bioplynu a jiných technických plynů
 • tlakového vzduchu


1. Emise a imise

 • stanovení obsahu tuhých znečišťujících látek resp. prašného spadu (následná analýza tuhých částic se zaměřením na obsah těžkých kovů popřípadě přítomnost perzistentních organických látek)
 • stanovení anorganických kontaminantů po záchytu do absorpčního roztoku (amoniak, oxidy síry a kyselinu sírovou, oxidy dusíku, chlor a anorganické sloučeniny chloru, anorganické sloučeniny fluoru, minerální kyseliny a zásady, kyanidy, sulfan, fosfin atd.)
 • stanovení organických kontaminantů po záchytu do absorpčního roztoku (jednosytné fenoly)
 • stanovení organických kontaminantů po záchytu na pevném sorbentu (běžné těkavé organické látky viz příloha osvědčení o akreditaci v platném znění včetně perzistentních organických látek – PCB, PAU, PCDD/F)
 • stanovení organických kontaminantů po reakčním záchytu (karbonylové sloučeniny, izokyanáty)
 • stanovení azbestu (optická mikroskopie, elektronová mikroskopie)


2. Pracovní ovzduší

 • stanovení prašnosti (frakce PM10, PM2,5, následná analýza prachových částic se zaměřením na obsah těžkých kovů popřípadě přítomnost perzistentních organických látek, identifikace a stanovení azbestových vláken)
 • stanovení tuhých aerosolů (následná analýza se zaměřením zejména na obsah těžkých kovů)
 • stanovení anorganických kontaminantů (viz emise a imise)
 • stanovení organických kontaminantů (viz emise a imise)
 • stanovení vulkanizačních dýmů
 • stanovení mikrobiálního znečištění (plísně, bakterie Legionella Pneumophilla - po odběru aeroskopem)


3. Půdní vzduch včetně skládkového plynu

 • stanovení zejména obsahu methanu a oxidu uhličitého (přímo v plynném vzorku)
 • stanovení obsahu sloučenin síry a chlóru (plynný vzorek zpracován v laboratoři)


4. Bioplyn a jiné technické plyny

 • stanovení zejména obsahu methanu a oxidu uhličitého (bioplyn, energetické plyny – možný výpočet výhřevnosti)
 • ověření čistoty technických plynů (např. ethandinitril)


5. Tlakový vzduch

 • ověření čistoty tlakového vzduchu (obsah pevných částic, vlhkost, kontaminace zbytky ropných látek mazadel)

Napište si nezávazně o cenovou kalkulaci nebo si nechte poradit!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: