Ekotoxikologie

Zákazníkům nabízíme:

 • ekotoxikologické testy chemických látek a směsí podle Zákona o chemických látkách a chemických směsích a pro účely REACH,
 • ekotoxikologické testy odpadních vod a odpadů podle Zákona o odpadech,
 • zjištění nebezpečné vlastnosti odpadů E14 Ekotoxicita,
 • bakteriální testy toxicity,
 • sledování biologické odbouratelnosti/biodegradability látek, biologické rozbory.

Testovacímu zařízení EMPLA AG s.r.o. bylo vydáno v roce 2007 osvědčení MŽP o dodržování Zásad správné laboratorní praxe (cetrifikát GLP / SLP). Zařízení bylo zařazeno do národního programu SLP (platí pro rozsah činnosti "Ekotoxicita na vodních a suchozemských organismech, Studie chování ve vodě, půdě a vzduchu, bioakumulace ").
Seznam akreditovaných zkoušek – viz platná příloha osvědčení o akreditaci.


Ekotoxikologické testy se používají pro:

 • posouzení rizikovosti průmyslových odpadů a kalů, jejich kategorizaci a zjištění vlastností nebezpečných pro životní prostředí
 • stanovení akutní toxicity chemických látek a chemických směsí z hlediska škodlivosti pro životní prostředí (Chemický zákon, REACH)
 • stanovení toxického rizika znečištění pitných, podzemních, povrchových a odpadních vod
 • získání prvotních informací a poznatků při haváriích spojených s únikem toxických látek do vodních toků a nádrží
 • městské a průmyslové čistírny odpadních vod všech typů (hodnocení míry toxicity vstupů na ČOV, vstupů do aktivace a výstupů z ČOV k ověření účinnosti čistírenských procesů)
 • testování výrobku za účelem získání známky „Ekologicky šetrný výrobek", udělovaný Ministerstvem životního prostředí
 • speciální reprodukční testy toxicity pro pitné a povrchové vody - pro posouzení dlouhodobého působení chemických látek ve stopových koncentracích na reprodukci vodních organismů (Daphnia magna)
 • testování výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou, které mají možný vliv na její kontaminaci (např. nátěry nádrží) a také obalových materiálů, přicházejícími do přímého styku s potravinami

Obraťte se na nás!

Bakteriální testy toxicityse používají pro:

 • bakteriální testy toxicity se používají pro
 • rychlé stanovení toxicity všech druhů vod
 • orientační rychlé posouzení rizikovosti průmyslových odpadů a kalů
 • získání prvotních informací a poznatků při haváriích spojených s únikem toxických látek do vodních toků a nádrží
 • monitoring a vyhodnocení rozsahu kontaminace a míry nebezpečnosti starých zátěží a zjištění její toxicity
 • posuzování případné kontaminace půdy, vlivu skládek na okolní půdy a vody
 • zpracování podkladů k analýze rizik průmyslových závodů, skládek, spaloven a pod. a jejich vlivu na životní prostředí

Sledování biologické odbouratelnosti látek, tzv. biodegradability, se používá pro:

 • stanovení biologické odbouratelnosti chemických látek a chemických směsí z hlediska škodlivosti pro životní prostředí
 • stanovení biologické odbouratelnosti detergentů v souladu s nařízením ES o detergentech
 • testování výrobků za účelem získání známky „Ekologicky šetrný výrobek", udělovaný Ministerstvem životního prostředí
 • kontrolu dekontaminačních procesů (sledování průběhu biologické odbouratelnosti v přírodních nebo modelovaných podmínkách)
 • městské a průmyslové čistírny odpadních vod všech typů (hodnocení míry odbourávání vstupů na ČOV a k ověření účinnosti čistírenských procesů)

Biologické rozbory se používají pro:

 • kontrolu biologického znečištění pitných a povrchových vod
 • kontrolu účinnosti baktericidních nebo algicidních chemických přípravků
 • městské čistírny odpadních vod pro hodnocení kvality aktivovaného kalu a kontroly účinnosti čištění, doby zdržení apod.
 • kontrolu odpadních vod, provozních a chladících vod z hlediska zarůstání biologickými nárosty
 • kontrolu dekontaminačních procesů (sledování průběhu mikrobiální aktivity v průběhu biologické odbouratelnosti v přírodních nebo modelovaných podmínkách)


Nabídka testů

Testy jsou prováděny podle platných norem OECD, ISO, DIN, Direktiv Evropského společenství, metodických pokynů MŽP

 • test akutní toxicity na vodním obratlovci - na rybě Poecilia reticulata
 • test akutní toxicity na vodním členovci Daphnia magna
 • test inhibice růstu na zelené chlorokokální řase Scenedesmus subspicatus
 • test inhibice růstu kořene – na semenech rostliny Sinapis alba
 • bakteriální test inhibice bioluminiscence
 • stanovení nitrifikační aktivity a inhibice nitrifikace
 • test chronické toxicity na vodním členovci Daphnia magna
 • stanovení biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí – různé metody (např. zkouška v uzavřených lahvičkách)
 • test toxicity na chvostoskocích Folsomia candida
 • test toxicity na roupicích Enchytraeus crypticus
 • test inhibice růstu vyšších rostlin - na rostlině salátu Lactuca sativa
 • a další

Napište si nezávazně o cenovou nabídku na ekotoxikologické texty!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: