Odebíráme vzorky a zpracováváme analýzy

Provádíme odběry vzorků a vyhotovení analýz v rámci Odpadového hospodářství. Pořádáme také semináře ohledně ohlašovací povinnosti ISPOP, kde se dozvíte více o této problematice a aktuálních novelizacích zákona.

Odběry vzorku

Laboratoř provádí akreditovaně:

 • odběry vzorků půd, sedimentů, zemin a čistírenských kalů
 • odběry kapalných odpadů manuálně i s využitím automatického vzorkovače
 • odběr vzorků tuhých materiálů z hromad a kontejnerů


Vedle akreditovaných odběrů naše laboratoř provádí též:

 • autorizované odběry odpadů dle zákona o odpadech
 • autorizované odběry olejů

Obraťte se na nás!


Vyhotovení analýz

Laboratoř provádí celou škálu analýz pevných materiálů za účelem jeho manipulace:

 • zařazení testovaného materiálu mezi odpady
 • analýza odpadu za účelem možnosti jeho dalšího využití (paliva, hnojiva, stavební materiály, suroviny pro výrobu)
 • analýza odpadu za účelem zjištění jeho nebezpečných vlastností (včetně identifikace azbestu, obsahu PCB v olejích apod.)
 • analýza odpadu za účelem jeho uložení na skládku
 • analýza odpadu za účelem možností jeho likvidace (včetně testování úpravy materiálu vhodným solidifikačním postupem)
 • analýza kalů a sedimentů za účelem ověření možnosti jejich uložení na zemědělskou půdu
 • analýza kalů z ČOV za účelem ověření kvality technologického procesu
 • analýza technologických materiálů za účelem ověření jejich vlastností
 • analýza zemin za účelem ověření kvality a možnosti jejich využití


Za tímto účelem jsou prováděny analýzy vycházející z platné verze stávající legislativy:

 • zákona o odpadech
 • vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládku a jejich využívání na povrchu terénu
 • vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady
 • vyhlášky o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 • vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
 • vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • vyhlášky o používání sedimentů na zemědělské půdě


Jedná se zejména o následující typy analýz:

 • testy vyluhovatelnosti odpadů
 • stanovení obsahu škodlivin pro odpady, které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S (inertní odpad)
 • testy respirační aktivity bioodpadů
 • testy obsahu škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu
 • ekotoxikologické testy
 • stanovení obsahu rizikových látek a prvků v biologicky rozložitelných odpadech
 • sledování znaků jakosti rekultivačního kompostu
 • kontrola účinnosti hygienizace dle sledování indikátorových mikroorganismů
 • ověření obsahu rizikových látek a prvků (včetně mikrobiologických kritérií) v kalech pro jejich použití na zemědělské půdě
 • stanovení koncentrace škodlivin ve vytěžených sedimentech z vodních nádrží a koryt vodních toků
 • ověření obsahu rizikových prvků a látek v sedimentech pro použití na zemědělskou půdu
 • ověření požadavků na kvalitu půdy, na které má být sediment použit
 • ekotoxikologické a mikrobiologické testy sedimentů
 • testy vzorků asfaltů na obsah PAU (16) a doporučení jejich zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.
 • testy můžeme provádět i ve vzorcích vývrtů s rozdělením na jednotlivé identifikované vrstvy, v případě požadavku doplňujeme i další testy, včetně vydávání doporučení dalšího nakládání s asfaltem

Rádi Vám zpracujeme důkladné odběry vzorků a analýzy v odpadovém hospodářství a navrhneme případná opatření v rámci zákona o odpadech.

Napište si o nezávaznou kalkulaci analýzy odpadů, kalů či zeminy!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: