Speciální analýzy

V laboratoři v minulosti byla a je prováděna celá řada testů a vyšetření, spojených s řešením problémů vyskytujících se zejména v průmyslové výrobě. Nejedná se pouze o problematiku ochrany životního prostředí, ale i o řešení úkolů spojených s přijímáním evropské legislativy. Mezi námi prováděné speciální analýzy patří např. v posledních letech skloňované stanovení obsahu lepku v potravinách nebo požadavky Směrnice Evropského parlamentu RoHS.

1. Stanovení obsahu lepku v potravinách

V spolupráci s partnerskou laboratoří provádíme ověření obsahu lepku zejména v potravinách deklarovaných jako bezlepkové s využitím enzymoimunologických metod (ELISA).

2. Průzkum kontaminace krajiny rezidui pesticidů

Za tímto účelem je využívána celá škála stanovení používaných pesticidů včetně glyfosátu (např.přípravek Roundup apod.). Stanovení je využíváno zejména pro potvrzení náhodné či účelové kontaminace pozemků a rostlin.

3. Postup likvidace použitých dezinfekčních roztoků a technických kapalin

Na základě provedených analýz laboratoř navrhuje postupy pro ekologickou likvidaci popřípadě rafinaci použitých kapalin včetně dezinfekčních přípravků.

4. Termické testy výrobků

Laboratoř provádí termické testy výrobků za účelem zjištění druhu a množství exhalátů unikajících z testovaných materiálů za normální i zvýšené teploty. V praxi je prováděn ohřev materiálu za definovaných podmínek při teplotách 20 – 1000°C v uzavřeném laboratorním testovacím boxu popřípadě laboratorní peci. Množství a druh emitovaných analytů je stanovován pomocí používaných analytických metod.

Příklady testů:
a) Obsah formaldehydu ve výrobku. Test je prováděn zejména pro ověřování kvality stavebních materiálů a zejména dřevotřísky. Jsou prováděny jednorázové i dlouhodobé testy za účelem zjištění časového průběhu emitace karcinogenního formaldehydu z povrchu materiálu (nábytkové stěny z dřevotřísky, materiály s obsahem fenolformaldehydové pryskyřice apod.)

b) Testy plastů v automobilovém průmyslu. Je prováděno testování plastických hmot používaných zejména v interiéru automobilů. Pro tyto účely jsou využívány postupy zavedené předními výrobci automobilů v rámci zabezpečení interní kontroly kvality (např. metodika SES N 2404 a N 2403 SUZUKI , MS 300-34 a MS 300-55 Hyundai-Kia Motor). Jedná se o testy uvolňování těkavých organických látek a zápachu za definovaných podmínek.

c) Testy sorpčních vlastností. Laboratoř provádí testy sorpčních schopností vhodných materiálů a ověření účinnosti jejich termické regenerace (např. filtry s aktivním uhlím pro záchyt těkavých organických látek)

d) Vypalovací testy. Laboratoř provádí vysokoteplotní zkouška za účelem zjištění množství a kvality exhalátů, uvolňovaných z testovaných materiálů v průběhu záhřevu. Je mapována kinetika procesu termického zpracování. Takto jsou testovány např. skleněné tkaniny při vypalování apretace, materiál tmelené organickými pryskyřicemi, technické materiály a suroviny používané při výrobě apod. Mohou být sledovány nejen emise těkavých organických látek ale např. izokyanáty, těžké kovy atd.

5. Laboratorní spalovací zkoušky

Laboratoř provádí spalovací zkoušky odpadních materiálů za účelem zjištění množství a složení toxických látek uvolňovaných do ovzduší v průběhu pyrolýzy (např. PAU, těžké kovy, obsah org.chloru atd). Příkladem mohou být vzorky z mazutových jezer („Ostravské laguny“) apod.

6. Analýza kosmetických přípravků

V kosmetických přípravcích a surovinách jsou sledovány následující parametry:

  • základní parametry:
    pH,těžké kovy (Hg, Pb, Cd a další), mikrobiologické parametry (plísně, kvasinky, Pseudomonasa, Aspergillus, Candida, Staphylococcus Aureus, CPM)

  • další parametry:
    obsah volných alkálií, sušina, obsah vody přesnou analytickou metodou Karl Fischer, obsah neprchavých látek, odparek, hustota, fluoridy, síra, fosfor, org. látky rozpustné v ethanolu, obsah látek nerozpustných v ethanolu, konzervanty (kys. benzoová, sorbová, methyl paraben, propyl paraben), vybrané organické látky (methanol, ethanol, fenoly, kys. salicylová, hydrochinon, resorcinol, kalafuna, 1,4-dioxan, formaldehyd) a další.

7. Analýza technických kapalin

V laboratoři je prováděna analýza technických kapalin (nemrznoucích směsí, chladicích kapalin, oplachů, mořících lázní apod.) za účelem ověření složení a čistoty kapalných směsí s ohledem na zabezpečení kvality procesu včetně zabezpečení včasné regenerace roztoků. V olejích a dalších průmyslových produktech stanovujeme obsah vody přesnou analytickou metodou Karl Fischer.

8. Testy filtračních materiálů

Laboratoř provádí testování propustnosti filtračních tkanin a zdravotnických materiálů (ochranné masky, resuscitační filtry) za definovaných podmínek. Součástí testu může být ověření funkčních vlastností filtračních materiálů dle účelu použití.

9. Stanovení RoHS v textilních materiálech a výrobcích

Označení "RoHS" je akronymem složeným z počátečních písmen anglického označení Restriction of Hazardous Substances (tj. omezování nebezpečných látek).

RoHS je dnes široce používaným označením, které se týká elektrických a elektronických zařízení uváděných na trh.V českém právním řádu byla poprvé agenda RoHS upravena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých jiných zákonů a jeho prováděcí vyhláškou č. 352/2005 Sb. s účinností od 1. 7. 2006. Oba předpisy transponovaly směrnici RoHS 1. Nařízení vlády upravuje práva a povinnosti výrobců, jejich zplnomocněných zástupců a dovozců, kteří elektrická a elektronická zařízení uvádí na trh v České republice a distributorů, kteří tato zařízení na trh v České republice dodávají.

10. Speciální analýza máku

Laboratoře provádí rozbor máku nebo makových výrobků  - morfin, glyfosát, kadmium a další těžké kovy. Provádíme také rozbor na obsah tuku, číslo kyselosti, nečistoty a příměsi, mikrobiologické parametry aj.

 

 

Napište si o nezávaznou cenovou kalkulaci speciální analýzy!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: