Rozbor vody akreditovanou laboratoří s 30letou tradicí

V oblasti životního prostředí a hygieny vod nabízíme akreditované odběry vzorků a akreditovaný rozbor vody. Nejčastěji odběry provádíme pro rozbor pitné vody a rozbor vody ze studny. Hodnotí se kvalita pitné vody i kvalita vody jako takové. Realizujeme jak chemický tak mikrobiologický rozbor vody včetně monitoringu výskytu Legionelly v rozvodech teplé vody. V letním období je také hojně vyhledávanou službou zjištění kvality koupací vody. Naše vlastní akreditované laboratoře působí po celé republice. Nebráníme se tedy zpracovat rozbor vody zákazníkovi z Prahy, Hradce Králové, Liberce ani Brna. Zjistěte si cenu konkrétního rozboru vody pro vás!

Zjistit cenu rozboru vody

Máme již více než 30 let zkušeností s laboratorními rozbory vod. Zpracujeme pro vás rozbor vody komplexně. Začneme konzultací, poté provedeme odborné měření, podrobné vyhodnocení společně s vámi a také navrhneme řešení nápravy v případě, že výsledky rozboru vody nedopadly uspokojivě.


Jaké rozbory vody vám zajistíme:

 • rozbory vod pitných a vod užívaných při výrobě potravin a nápojů
 • rozbory teplých vod (Legionella) 
 • odpadních vod a kapalných odpadů
 • technologických vod (např. kotelní, chladící, napájecí vody atd.)
 • povrchových vod (z vodních nádrží, řek a potoků)
 • rozbor vod podzemních z vrtů
 • vod ke koupání (z bazénů, umělých i přírodních koupališť) atd.
 • závlahových vod a vod pro napájení hospodářských zvířat
 • odběry vzorků v jiném skupenství, např. analýza ledu


Provádíme akreditované analýzy vzorků:

 • rozbor pitné vody a teplé vody - v rozsahu platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví (MZ), která uvádí hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah jejích kontrol.


PROVÁDÍME ROZBORY PITNÝCH VOD:

AKTUÁLNÍ NABÍDKA -  LEGIONELLA A ROZBORY LEDU 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA ROZBORY VODY

a) ze zdrojů pro individuální zásobování vodou (např. soukromé studny),
b) ze zdrojů veřejného zásobování (obvykle využívaných ke komerčním účelům),
c) pitné balené vody (včetně vody kojenecké).

Poznámka: Stanovený rozsah analyzovaných parametrů odpovídá platné legislativě či požadavkům schvalujících úřadů - je možnost úplného nebo kráceného rozsahu analýzy vod, přičemž pro určité typy kolaudačních řízení obvykle stačí mikrobiologické rozbory vod.

 • rozbory surových podzemních vod a podzemních vod v rámci monitoringu skládek a ekologických škod - dle Metodických pokynů MŽP
 • rozbory povrchových vod – v souladu s legislativou životního prostředí
 • rozbory technologických vod – v rozsahu dle požadavků zákazníka
 • rozbory odpadních vod (splaškové, městské odpadní vody, průmyslové a vypouštěné technologické vody všeho druhu) - podle vodního zákona a dle platného nařízení vlády
 • rozbory vod v rozsahu platné vyhlášky MŽP o poplatcích za vypouštění odpadních vod do povrchových vod, dále je možno provést analýzy znečišťujících látek ve vodách vypouštěných ze zařízení na čištění odpadních plynů ze spalování odpadu v rozsahu příslušného nařízení vlády a další podle požadavků zákazníka,
 • rozbory vod pro zjištění jakosti vody v bazénech umělých koupališť v rozsahu platné vyhlášky MZ, která stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny atd.
 • rozbory závlahových vod dle příslušné ČSN normy.
 • rozbory průmyslových vod všeho druhu

Havarijní plány

Dle požadavků zákona o vodách, v platném znění, a vyhlášky č. 450/2005 Sb. - nabízíme kompletní vyhotovení havarijních plánů, případně poradenství při jejich zpracování.

Zpracování povodňových a havarijních plánů

Po katastrofických povodních, zejména v letech 1997, 2000 a 2002, je povodňová ochrana a prevence před škodami způsobenými povodněmi stále jednou z priorit. Z hlediska klimatických změn lze předpokládat větší množství nárazových srážek i v našich zeměpisných šířkách.

Pro omezení škod na majetku a životech definuje zákon o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění, ve své hlavě IX. ochranu před povodněmi.

Pro pozemky a stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají, pro svou potřebu, vlastníci těchto objektů povodňové plány. Plány musí být v souladu s povodňovým plánem příslušné obce. O této nutnosti, v případě pochybností, rozhoduje příslušný vodoprávní úřad.

Nabízíme zkušenosti se zpracováním povodňových plánů záplavových oblastí, aby byly akční, čitelné a obsahově správné. Máme vypracovány obecné postupy, obsahy školení atd., což přináší úsporu při zpracování povodňových plánů.

Napište si nezávazně o cenovou nabídku rozboru vody!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: