Rozbor vody akreditovanou laboratoří s 27letou tradicí

V oblasti životního prostředí a hygieny vod nabízíme akreditované odběry vzorků a akreditovaný rozbor vody. Nejčastěji odběry provádíme pro rozbor pitné vody a rozbor vody ze studny. Hodnotí se kvalita pitné vody i kvalita vody jako takové. V letním období je také hojně vyhledávanou službou zjištění kvality koupací vody. Naše vlastní akreditované laboratoře působí po celé republice. Nebráníme se tedy zpracovat rozbor vody zákazníkovi z Prahy, Hradce Králové, Liberce ani Brna. Zjistěte si cenu konkrétního rozboru vody pro vás!

Zjistit cenu rozboru vody


Máme již 27 let zkušeností s laboratorními rozbory vod. Zpracujeme pro vás rozbor vody komplexně. Začneme konzultací, poté provedeme odborné měření, podrobné vyhodnocení společně s vámi a také navrhneme řešení nápravy v případě, že výsledky rozboru vody nedopadly uspokojivě.


Jaké rozbory vody vám zajistíme:

 • rozbory vod pitných a vod užívaných při výrobě potravin a nápojů
 • rozbory teplých vod
 • odpadních vod a kapalných odpadů
 • technologických vod (např. kotelní, chladící, napájecí vody atd.)
 • povrchových vod (z vodních nádrží, řek a potoků)
 • rozbor vod podzemních z vrtů
 • vod ke koupání (z bazénů, umělých i přírodních koupališť) atd.
 • závlahových vod a vod pro napájení hospodářských zvířat
 • odběry vzorků v jiném skupenství, např. analýza ledu


Provádíme akreditované analýzy vzorků:

 • rozbor pitné vody a teplé vody - v rozsahu platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví (MZ), která uvádí hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah jejích kontrol.


PROVÁDÍME ROZBORY PITNÝCH VOD:

a) ze zdrojů pro individuální zásobování vodou (např. soukromé studny),
b) ze zdrojů veřejného zásobování (obvykle využívaných ke komerčním účelům),
c) pitné balené vody (včetně vody kojenecké).

Poznámka: Stanovený rozsah analyzovaných parametrů odpovídá platné legislativě či požadavkům schvalujících úřadů - je možnost úplného nebo kráceného rozsahu analýzy vod, přičemž pro určité typy kolaudačních řízení obvykle stačí mikrobiologické rozbory vod.

 • rozbory surových podzemních vod a podzemních vod v rámci monitoringu skládek a ekologických škod - dle Metodických pokynů MŽP
 • rozbory povrchových vod – v souladu s legislativou životního prostředí
 • rozbory technologických vod – v rozsahu dle požadavků zákazníka
 • rozbory odpadních vod (splaškové, městské odpadní vody, průmyslové a vypouštěné technologické vody všeho druhu) - podle vodního zákona a dle platného nařízení vlády
 • rozbory vod v rozsahu platné vyhlášky MŽP o poplatcích za vypouštění odpadních vod do povrchových vod, dále je možno provést analýzy znečišťujících látek ve vodách vypouštěných ze zařízení na čištění odpadních plynů ze spalování odpadu v rozsahu příslušného nařízení vlády a další podle požadavků zákazníka,
 • rozbory vod pro zjištění jakosti vody v bazénech umělých koupališť v rozsahu platné vyhlášky MZ, která stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny atd.
 • rozbory závlahových vod dle příslušné ČSN normy.
 • rozbory průmyslových vod všeho druhu

Havarijní plány

Dle požadavků zákona o vodách, v platném znění, a vyhlášky č. 450/2005 Sb. - nabízíme kompletní vyhotovení havarijních plánů, případně poradenství při jejich zpracování.

Zpracování povodňových a havarijních plánů

Po katastrofických povodních, zejména v letech 1997, 2000 a 2002, je povodňová ochrana a prevence před škodami způsobenými povodněmi stále jednou z priorit. Z hlediska klimatických změn lze předpokládat větší množství nárazových srážek i v našich zeměpisných šířkách.

Pro omezení škod na majetku a životech definuje zákon o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění, ve své hlavě IX. ochranu před povodněmi.

Pro pozemky a stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají, pro svou potřebu, vlastníci těchto objektů povodňové plány. Plány musí být v souladu s povodňovým plánem příslušné obce. O této nutnosti, v případě pochybností, rozhoduje příslušný vodoprávní úřad.

Nabízíme zkušenosti se zpracováním povodňových plánů záplavových oblastí, aby byly akční, čitelné a obsahově správné. Máme vypracovány obecné postupy, obsahy školení atd., což přináší úsporu při zpracování povodňových plánů.

Napište si nezávazně o cenovou nabídku rozboru vody!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.