Posouzení územních plánů a koncepcí

Nabízíme:

  • zpracování posouzení koncepcí na životní prostředí autorizovanou osobou dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
  • spolupráce se zpracovateli koncepce v průběhu tvorby koncepce a tím zajištění průběžné optimalizace koncepce a předcházení případným střetům při jejím schvalování
  • projednání návrhu koncepce, resp. jejího posouzení s dotčenými úřady a s veřejností
  • posouzení vlivů na lokality NATURA 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění)
  • zajištění vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 Strategické posuzování vlivů na životní prostředí „SEA“ (Strategic Environmental Assessment) je důležitým nástrojem pro zvážení a zhodnocení možných dopadů realizace připravovaných plánů, programů a koncepcí na kvalitu životního prostředí.

 Koncepcemi rozumíme - koncepce, plány a programy zpracovávané v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování (územní plány obcí, velkého územního celku), regionálního rozvoje (zásady územního rozvoje) a životního prostředí a dále koncepce spolufinancované z prostředků fondů Evropských společenství.

Účel posouzení SEA:

  • výsledkem je stanovení limitů a omezujících podmínek či kompenzačních opatření.
  • umožňuje zvážit možné varianty řešení a uplatnit základní principy ochrany ŽP (princip prevence, předběžné opatrnosti) již v počátečních fázích rozhodování.
  • posuzovatelský tým je zapojen do práce týmu připravujícího plán, program, koncepci, politiku, čímž se docílí věcného eliminování možných negativních důsledků jejich realizace a s ním spojeného snížení finančních a časových nároků pořizovatele koncepce.

 Posuzují se komplexně všechny složky životního prostředí (vliv na ovzduší, klima, vodu, půdu, horninové prostředí, přírodní zdroje, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, kulturní památky, veřejné zdraví, atd.).
 Vyhodnocení vlivů územního plánu, zásad územního rozvoje a politiky územního rozvoje se řídí dle stavebního zákona a jejich součástí je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Napište si o nezávaznou kalkulaci na tyto služby!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: