Odborné studie a posudky

Rozptylové studie 

 Modelovými výpočty jsou predikovány situace v dotčené lokalitě během přípravy území, výstavby i provozu záměru. Výstupem je vyhodnocení v tabulkové i grafické podobě, porovnání se stanovenými limity a posouzení včetně návrhu případných technických či organizačních opatření. Pomocí grafických výstupů (izolinií) je přehledně prezentován rozsah vlivu v rámci území (popř. v rámci populace).                                                                                

 • rozptylové studie pro povolení k umístění zdrojů
 • rozptylové studie v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí
 • rozptylové studie pro města, kraje a obce
 • prezentace vypočtených hodnot v tabelární a grafické formě

 

Společnost EMPLA AG s.r.o. Hradec Králové je držitelem autorizace pro zpracování ke zpracování rozptylových studií.

Odborné posudky

 Odborný posudek je nástrojem, který hodnotí stacionární zdroj znečišťování ovzduší z technologicko-ekologického hlediska, je zde podrobně popsána navrhovaná technologie, technická data zdroje, zařízení ke snižování emisí, jsou zde vyčísleny hodnoty emisí znečišťujících látek.

V návaznosti na zákon o ochraně ovzduší, v platném znění je vypracování odborného posudku vyžadováno příslušným krajským úřadem pro:

 • povolení k umisťování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 • povolení provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 • změny stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 • povolení k záměrům na zavedení nových technologií s dopadem na ovzduší
 • povolení k výrobě zařízení, materiálů a výrobků, které znečišťují nebo mohou znečišťovat ovzduší
 • povolení k výrobě nových technologií, výrobků a zařízení sloužících k ochraně ovzduší včetně technických podmínek provozu a návrhů provozních předpisů výrobce

Společnost EMPLA AG s.r.o. Hradec Králové je držitelem autorizace pro zpracování odborných posudků.


Hodnocení zdravotních rizik a vlivu na veřejné zdraví (Health Risk Assessment, Health Impact Assessment)

 Cílem je posouzení míry závažnosti situací, kdy jsou lidé vystaveni škodlivým vlivům životního prostředí. Zejména u látek, pro které nejsou stanoveny hodnoty limitů (imisní limity), je prakticky jediným způsobem, jak posoudit, zda se hladiny koncentrací škodlivin pohybují na společensky přijatelné úrovni (tj. v akceptovatelné míře zdravotního rizika).
Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik a vlivů na veřejné zdraví v dané lokalitě mohou být výsledky měření imisní situace (popř. hlukové zátěže), či v případě rozhodování o vhodnosti umístění plánovaného záměru, modelové výpočty - rozptylové či hlukové studie.

Průzkumy a hodnocení v rámci ochrany přírody

 • posouzení přírodních, kulturních a historických charakteristik krajinného rázu, zpracování zásad ochrany krajinného rázu včetně identifikace dominant, vztahů a měřítka krajiny v zájmovém území;
 • biologický průzkum zájmového území, hodnocení vlivu záměru na zvlášť chráněné druhy živočichů a rostlin, prvky systému ekologické stability, biologickou rozmanitost, strukturu a funkci ekosystémů;
 • posouzení vlivů záměrů a koncepcí na stanoviště a druhy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

Studie proveditelnosti

Napište si o nezávaznou kalkulaci na tyto služby!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: