Whistleblowing - ochrana oznamovatelů

Whistleblowing - ochrana oznamovatelů

Společnost EMPLA AG spol. s r.o., zavedla a provozuje vnitřní oznamovací systém a plní další úkoly vyplývající ze směrnice.

Ochrana oznamovatele se vztahuje pouze na oznamovatele protiprávního jednání obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující oblasti:

 • finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • neetické obchodní praktiky,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
 • lidských práv,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností; prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Přijímání oznámení, způsob vyřizování oznámení a způsob nakládání s informacemi bude realizováno výlučně v souladu s právními předpisy, a to s důrazem na důvěrnost a ochranu oznamovatelů a společně chráněných osob.

EMPLA AG spol. s r.o. tímto sděluje, že příslušnou osobou pro výkon činností (řešitelem oznámení) ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů je:

Barbora Dörreová

+420 495 218 875

+420 606 069 932

schranka@empla.cz

Za Škodovkou 305

503 11 Hradec Králové

Řešitel oznámení přijme každé oznámení od fyzických osob, zaměstnanců společnosti, zákazníků a dodavatelů učiněné písemně:

 • odesláním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu společnosti k rukám příslušné osoby,
 • prostřednictvím elektronické komunikace na adresu schranka@empla.cz,
 • vhozením do schránky zřízené zaměstnavatelem,
 • telefonicky nebo ústně v místě sídla společnosti - podání ústního oznámení bude umožněno bez zbytečného odkladu po žádosti oznamovatele.

Kontaktní formulář

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin. Pro rychlý kontakt uveďte telefon.

Přeji si zasílat aktuální informace na uvedenou emailovou adresu: